Egolani zi nkombo - Ghendani gh'ighuge
Inɔngɔ nyi fala  
Version française  
 
>> Iponavona >> Imbor'imɔri si ko dyeno wɛ


 • Pointe Chapuis (gho nyuma wi Neng'Abembe)
  Le Relais Bleu : mbore-dɛwo na mbore-nyo. Nunguna pa week-end dadyɛ. Owaro ye kɛndiz'anagha avile club Sogara (ndalyo ye dinga 5 miniti). Ogh. : (241) 07 15 10 24
 • Azo, Oghowɛ n'inkal'isɛ
  Anwɛ be dɛnga ghogho inch'imbya : atanda, ilɔwi, inenge, iwɔngu...

Ngyabeta, egolani W. Nouhando, juin 2006      Mandorové, egolani W. Nouhando, juin 2006

Ngola, egolani W. Nouhando, juin 2006     Golani W. Nouhando, juin 2006
 • Osɛngɛ w'Ozuri
  Mɔngi wi Manji wi kɛnda ghogho gho dyɔwiza. Anwɛ ko kɛnda ghogho gho dyen'eliwa ncho nchuwa.
  Mbore dɛwo : wanjo jɔghu ni nonche mbani, n'ighombo, n'azɔvuno. Mbore nyo.
  Azeva : elowa z'alɔwɔ, ikangana n'ambwaro, idyɔwiza.
  Cel. (+241) 07 28 58 55

 • Mbora yi mpenjavenjo inyama yi Wonga-Wongué
  Igha n'inyama : nyare s'igha, injɔghu, injina s'orove, ingɔwa...
  Azeva : gho dyen'inyama, gho dyeni nche...

  Bo :

 • Eliwa Nkɔmi
  Awɛ kɛnda gh'Eliwa Nkɔmi n'owaro. Ndalyo ye dinga agwɛr'araro ncho orowa. Ambwaro mi dubwa gho Manji nchugu edu gho Ombwe. Mi dubwa gh'ezeni z'alonga. Ambwaro mi koko nɛ Dyembagombe na Konjɛ II mi dubwa gho Manji nchura, nchuta na satade, ogwɛra enegomi ibanga. Mi dubwa gh'Ombwe nchura, nchuta na sɔnɔ, ogwɛra mbani. Om'edu e ko koliz'oghɛndo 25.000 FCFA (n'owatanga Konjɛ II). Ndo mere ambwaro amɛnɛ.
  Ncho we bute dyen'Etimbwe, ncho Eliwa z'akuku (ana nyɛnɛ m'Eliwa Nkɔmi), awɛ ko dɛwa gh'Ombwe. We ko kɛnde dyen'Odimba (agwɛra'raro), Evenge ncho Nenge w'injina (agwɛra'raro kɛ, ndo ghokani mɔngi wi penjavenj'injina gho boso gho kɛnda : 07 72 54 26) , igha yere kenjino pa gho Nzalungu, inkala si Ombwe na Ndugu (impɔnɔ gh'iga, inkala, inchaga s'akɔndɔ...), eliwa z'Igela na Petit Loango.
  Awɛ ko dɛwa kɛ gh'Odimba, gh'Evenge, gh'Igela na gho Petit Loango.

  Gɔlani y'Etimbwe (gɔlani bɔnga pa na A. Avaro, mars 2008. Ncho we bute par'egɔlani, vele kiletevo gho zo)
  - Eliwa Nkɔmi,
  - hôtel Olako gh'Ombwe,
  - njɔgu pyere n'Ombwe,
  - igha kenjino pa,
  - Evenge (nenge w'injina) n'inagho sɛ,
  - Ndugu,
  - Mpɔnɔ gh'igha pyere ni Ndugu.

  • Sainte-Anne, mars 2008, eg. A. Avaro
   Nagho y'Anyambyè Sainte Anne,juillet 1987, eg. A. Avaro
   Mission Sainte-Anne du Fernan Vaz.
   Ghogho yere mission yalonga (n'inagho si minisɛ) na nagho y'Anyambyɛ Sainte-Anne. Gustave Eiffel avhangi yo n'angongo. Obota wi Révérend Père Bichet a veni yɛ nagho y'Anyambyɛ yinɔ. Angongo ma vyeni n'owatanga avile Fala kwang'Odimba. Angongo maluwo kenjino pa gh'Odimba gh'ompuma wi 1887.

  • Mbora yi mpenjavenjo inyama yi Sette-Cama
   Yere evenda z'aghomi m'intɔzeni enanai (700 000 hectares), bo ni Manji : kilometiri 30. Yere ghogho n'imbora ncharo si mpenjavenjo inyama n'inch'imbya (irove, liwa...) :
   • Sette-Cama
    Mbora yi mpenjavenjo inyama (ghogho ikunu si dyana ake). Anwɛ ko kɛnda gh'ita kɛ.
   • Igela
    hectari 230 000 : irove, agha, okawo ni nchuwa n'eliwa, n'anɔngɔ amenge m'inyɔni.
    Azeva : anwɛ ko bong'inyama gh'igɔlani, ikangana n'ambwaro, idowa s'iwɛrɛ volo, etc.
    Mbore dɛwo : 10 wi wanjo jɔghu n'evepina z'ompunga z'atanga n'azɔvuno ni naghwinyango ; mbore nyo yere n'elembe pyere n'eliwa.
   • Petit Loango
    Mbora yi mpenjavenjo inyama (inguwu, injɔghu, ighata, etc.).