Egolani zi nkombo - Ghendani gh'ighuge
Inɔngɔ nyi fala  
Version française  
 

>> Ampanga >> Inkogho

 


Iyano nyi ngwɛ mori nyi zele ni mbɛmi n'ogara.

Mbuwe a ze n'igholo.

Njani e pa kolo.

Ompene e dombina gabaka.

Ngow orove azongo mbani.

Nkula mori mori ye dyoniz'otondo.

Incho n'oganga, incho n'onɛrɔ.

Nwonyang' re dyuwa n'inkele.

Ndego e bandamino ni nchango.

Ombɔma nombɔma wamɛname.

Gho tar'inyomba, ko wa dyivir'owɛndɛ.

Nchigho yi nyuma yi towa ya boso esombe.

Esɔngɛ akɛndaga, ndjɔgɔni abɔnge nkala.

Iwɛnɛ nyi ngyɔ ny'ere biko ni mpaza.

Ike nyi njɔghɔni a revhuni ngyɛ.

We seva ni nkungu we pa mya ngwanyɔni.

Ogheningo a gɛndi rego kɔndɛnɛ dɛng'oma wi tevuna yɛ.

Ntori yi tumba are mɛp'ozo.

Isakilya si dyivo ni nkɛma si poswa g'okɔngɔ wi njɔgu.

Ikaza nyi ngani e dyngino.

Ntondo yere ni njina ye re dulo gh'ozo.

Nagho nchɔ awa pa kɔgwa gho yo awere sɔgune nyino.

Imɛpa avɛn'iroga.

Ombwiri w'adombina w'aman'ererya.

Ezeni ni ndowa are pɛv'owaro ; nkala n'onɛro are nyim'ogoni.

Mpɛraverano ayoni Ngw'Akinda g'Agano.

Mbene kweno n'agɔnga.

Awike mbela ; wik'igamba.

Nkɛma e dyiv'ilonda, njina ayɛ nya so gho nche.