Egolani zi nkombo - Ghendani gh'ighuge
Inɔngɔ nyi fala  
Version française  
 
>> Aniva

Kiariseni :

Plateforme au large de Port-Gentil Nche yi Gabon yi tola ni dɛnga ni koliza si kiariseni. Kiariseni yi pa 77% y'aniva mi Gabon. Imbora si dɛngo kiariseni sere gho Manji (gho mbeni, na gh'igha). Gh'ompuma 2009, Gabon a yonizi aghomi mi ntɔzeni nayii (240 000) y'iregha ni kiariseni nchughu edu (gh'ompuma 1998, y'aluwogho 362 000 ). Ndo kiariseni yere kɔ ghe mana yo.

Mborekanjuno ye koko nɛ Sogara (Société Gabonaise de Raffinage), gh'Ighezɛ, pyere ni nkala yi Manji, ya vango gho mpuma wi 1967. Mborekanjuno yi pangino gho 25% ni nche yi Gabon, 16% ni kiti, ni 59% ni Total (Fala). Mborekanjuno yi kɛnda kawo gho 100% gho ngulu yɛ yodu. Ndo mborekanjuno ya dombini. Sud-Coréens wi be noge mborekanjuno nyona. Ye be pakilya gho kanjuna ompuma 2016.

Mɔngi wi koliza kiarseni ni Total, Libya Oil, Pizo na Engen.


Rere :

Ikoga y'okuméIgha nyi Gabon, nye pughina 85% yi nche yi Gabon, nyere n'anɔngɔ amenge mi rere : vyagano ni nkama nai. Rere yi dɛngo yere : okume, ombɛga, ozigho, kevazingo, izombɛ, sipo...

Igha mɛnyɔnɔ nyere begho pa gh'inkowa sa tuntu (nwɛzɔma), poso rere y'okume. Rene y'ikɔgha y'okume yi kɛndizo n'Oghowɛ kwanga gho Manji. Ghogho yi datizo gho mbora ya tuntu, kwɛ yi ke janjo gho mbora yi sɛro yo.