Egolani zi nkombo - Ghendani gh'ighuge
Inɔngɔ nyi fala  
Version française  
 

>> Ampanga >> Azeva

N'izeva mɛyɔnɔ, awana wi nɛnga gho tanga, gho mya ana m'inyɔni wi Gabon, na gho kamba na gho pikilya swa.

We ko seva anka ncho n'anaga awɛnɛ. Monge seva we bulya ana m'inyɔn'igomi. Orunda gho fema. Om'e fema e simb'izeva.

Kagyami a wulinyi myɛ nɛ, mye re kekiz'inyɔn'igomi :
.... nyɔni, tanga
.... nyɔni, tanga
.... nyɔni, tanga
.... nyɔni, tanga
.... nyɔni, tanga
.... nyɔni, tanga
.... nyɔni, tanga
.... nyɔni, tanga
.... nyɔni, tanga
.... nyɔni, tanga

Exemple :
Kagyami a wulinyi myɛ nɛ, mye re kekiz'inyɔn'igomi :
Ngozo
nyɔni, tanga
Ogulungu nyɔni, tanga
Nkwane nyɔni, tanga
Njɔgɔni nyɔni, tanga
Ekuru nyɔni, tanga
Ngwanyɔni nyɔni, tanga
Nkɛnɛ nyɔni, tanga
Menga nyɔni, tanga
Iruwani nyɔni, tanga
Nkungu nyɔni, tanga

Lembare ! Ncho we pas mya ana m'inyɔni n'omyɛnɛ, vhinj'inyɔn'igomi gho tableau na nɛng'an'imao. Kwɛ, lembare gho seva !

Kagyami a wulinyi myɛ nɛ, mye re kekiz'inyɔn'igomi : ... nyɔni, tanga...

   
1- Ilebwɛ   2- Izɔmbɔ

  3- Ibembe
   
4- Oyangayanga

  5- Ngwangɔndɔ
  6- Nkombe-nongo
   
7- Ngwanyɔni   8- Iruwani

  9- Nkwane
   
10- Ekuru

  11- Ngozo  

12- Ilendo


   
13- Nchɔli   14- Nyange   15- Nkanga